0 VNĐ to 200.000.000.000 VNĐ

We found 0 results. View results
Your search results

Đề xuất trình tự xác định giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất từ 01/7/2024

Posted by Huu BĐS on Tháng Tư 5, 2024
0

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định về giá đất (dự kiến bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024).

Theo đó, trình tự xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện như sau:

Thứ nhất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ định giá đất cụ thể.

Thứ hai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp hoặc tổ chức thực hiện định giá đất thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, thông tin đầu vào để áp dụng phương pháp định giá đất; áp dụng phương pháp định giá đất.

Thứ ba, tổ chức thực hiện định giá đất thực hiện thì tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá đất và gửi đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ về nội dung của dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất.

Thứ tư, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp xây dựng dự thảo Tờ trình về phương án giá đất, văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất.

Đề xuất trình tự xác định giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất từ 01/7/2024

Đề xuất trình tự xác định giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất từ 01/7/2024

Thứ năm, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất.

Thứ sáu, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp căn cứ văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa hoặc yêu cầu tổ chức thực hiện định giá đất tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa để hoàn thiện phương án giá đất theo ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đối với trường hợp việc xác định giá đất cụ thể do tổ chức thực hiện định giá đất thực hiện.

Thứ bảy, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cung cấp giá đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đưa vào phương án bồi trường, hỗ trợ, tái định cư để niêm yết công khai.

Thứ tám, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cùng cấp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể cùng một ngày với Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 54 của Dự thảo Nghị định, đối với trường hợp phương án giá đất đã trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2024 thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo phương án đã trình mà không áp dụng quy định của Nghị định này.

Đăng tin miễn phí nhà đất
Theo Cafeland
Link gốc : https://cafeland.vn/kien-thuc/de-xuat-trinh-tu-xac-dinh-gia-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tu-0172024-128752.html

( Chúng tôi chỉ trích dẫn nguồn tin từ internet )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings